Την Άρτα με το ιστορικό γεφύρι και τα βυζαντινά μνημεία.